Algemene voorwaarden
van DKW Woonvision, gevestigd te Oldebroek 
Versie geldig vanaf 26-01-2016 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.dkwwoonvision.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DKW Woonvision. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DKW Woonvision behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DKW Woonvision erkend. 
1.4 DKW Woonvision garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DKW Woonvision bestellingen tenminste binnen 30 dagen
uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere 
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de 
consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder 
kosten en ingebrekestelling te annuleren. Dit geldt niet voor meubels die speciaal op maat besteld zijn voor de de klant.
2.3 Aan de leveringsplicht van DKW Woonvision zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 
DKW Woonvision geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport 
van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen 
rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk 
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt 
geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop online, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft 
de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 10 dagen zonder opgave van 
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na 
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan DKW Woonvision heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering 
schriftelijk melding te maken bij DKW Woonvision. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn 
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te 
geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. 
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op 
ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DKW Woonvision er 
zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor: 
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. 
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 
· goederen die in de winkel in Oldebroek zijn aangeschaft5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij DKW Woonsion, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand 
van DKW Woonvision. DKW Woonvision houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet 
verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
5.2 DKW Woonvision respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 DKW Woonvision maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6. Garantie en conformiteit 

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod 
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en 
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer 
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde 
zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 
DKW Woonvision) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DKW Woonvision. Eventuele gebreken of 
verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan DKW Woonvision
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief 
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, 
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit 
recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door DKW Woonvision gegrond worden bevonden, zal DKW Woonvision naar haar 
keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding 
treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DKW Woonvision en mitsdien het bedrag der 
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van 
DKW Woonvision) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 
DKW Woonvision gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DKW Woonvision voor enige andere vorm van schade is 
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte 
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 DKW Woonvision is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste 
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens DKW Woonvision in gebreke is; B) de afnemer de 
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde 
zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de 
aanwijzingen van DKW Woonvision en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid 
geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard 
of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

7. Aanbiedingen 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt DKW Woonvision zich het recht voor de 
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DKW Woonvision slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van DKW Woonvision gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 DKW Woonvision kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat 
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 
7.7 De aanbiedingen op de website van DKW Woonvision gelden niet automatisch ook in de winkel. Hetzelfde 
geldt voor speciale acties en kortingscodes.

 

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen DKW Woonvision en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door 
DKW Woonvision op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 DKW Woonvision behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te 
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na 
vooruitbetaling. 

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen 
van etiketten, etc. op de internetsite van DKW Woonvision gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen 
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht 

10.1 DKW Woonvision is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen 
ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet 
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, 
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, 
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers 
en/of fabrikanten van DKW Woonvision alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of 
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 DKW Woonvision behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is 
tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de 
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DKW Woonvision gehouden enige 
boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien DKW Woonvision bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of 
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit 
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 DKW Woonvision is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door 
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze 
website. 

12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Eigendom van alle door DKW Woonvision aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij DKW Woonvision
zolang de afnemer de vorderingen van DKW Woonvision uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere 
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden 
uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van 
DKW Woonvision wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, 
waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
12.2 De door DKW Woonvision geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het 
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige 
andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DKW Woonvision of een door 
DKW Woonvision aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DKW Woonvisionhaar eigendomsrechten wil 
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te 
nemen. 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht DKW Woonvision zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden 
daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te 
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste 
verzoek ter inzage te geven aan DKW Woonvision. 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DKW Woonvision en koper, welke niet in onderling 
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondisseme Oldebroek kennis, tenzij 
DKW Woonvision er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te 
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.